top of page
  • iditgolriz

ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור

עודכן: 18 במרץ 2020


עוסק פטור או עוסק מורשה

האבחנה בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה היא לעניין מע"מ בלבד.

עוסק פטור הינו עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,060 ₪ (בשנת 2017) ושאינו נמנה במקצועות המפורטים להלן:

(1) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית-ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

(6) סוחר רכב ומתווך רכב;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות

לעומת זאת, עוסק מורשה אינו מוגבל במחזור הכנסות או עיסוק.

עוסק פטור אינו משלם מע"מ על הכנסותיו אך גם אינו יכול לקזז תשומות בגין הוצאותיו.

עוסק פטור חייב בדיווח למע"מ פעם אחת בשנה לעומת עוסק מורשה שחייב בדיווח חודשי או אחת לחודשיים (תלוי בהיקף הכנסותיו)

יש גם הפן הפסיכולוגי:

כעוסק פטור אתה מסגיר את העובדה כי היקף פעילותך קטן (עד 99,060 ₪) ולכן לעיתים יש רתיעה ללקוחות להתקשר עימך.

כמו כן לעיתים זה יכול להשפיע על התפתחות של העסק שכן כל הזמן יש חשש או טענה לחוסר כדאיות לעבור את המחזור המותר.

ניתן לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה גם אם לא עברת את מחזור ההכנסות. כמו כן ניתן גם להפוך מעוסק מורשה לעוסק פטור אם מחזור העסקאות של העוסק מורשה במשך שנתיים לא עלו על תקרת ההכנסות של עוסק פטור.

לסיכום נעדיף עוסק מורשה על עוסק פטור במקרה שאנו יודעים כי ההכנסות גבוהות או כשיש השקעה גולה בציוד או מלאי או במקרה שיש הוצאות קבועות גדולות ברות קיזוז מע"מ תשומות.8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page