top of page

לאלפי אנשים מגיע החזר מס!!!! למי מגיע החזר מס?

אדם אשר שילם מס הכנסה במהלך השנה ולא נהנה מהטבות המגיעות לו.

למשל: חישוב שנתי מלא למי שעבד רק בחלק מהשנה או החליף מעסיקים במהלך השנה. או עובדת שיצאה לחופשת לידה, תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה או לביטוח משכנתא.

החזרי מס הכנסה משוק ההון:

החל משנת 2003 שוק ההון ממוסה במס על רווח הון אשר מנוכה ישירות מהרווחים על ידי הבנקים או הברוקרים. במקרים בהם נוצרים הפסדים, לא תמיד הם מקוזזיםבאופן אוטומטי על ידי הבנקים ולכן קיים סיכוי גבוה לזכאות להחזר מס בין אם ההפסדים לא קוזזו בשנה השוטפת או לחילופין  קיזוז הפסדים מניירות ערך שנוצרו בנשים קודמות. הפסדים אלו ניתן לקזז מהכנסות מניירות ערך בשנה השוטפת שנוצרו ו/או בשנים שלאחר מכן.

כמו כן ניתן לקזזם שבח מקרקעין, הכנסות מריבית ודיבידנד.

באם פעילות ההשקעה בניירות ערך מבוצעת במספר בנקים/בתי השקעות שונים הסיכוי להחזר מס אף גדל כי אין הם מעבירים נתונים בניהם.

ובקיצור, אם השקעת בבורסה משנת 2011 ואילך יש סיכוי יותר מסביר שמגיע לך החזר מס

יעוץ פרישה

מהו שבח? שבח הינו רווח הנובע ממכירת מקרקעין. (רווח הינו מחיר מכירת הנכס בניכוי מחיר רכישתו ובניכוי הוצאות מסוימות). על רווח זה מוטל מס שבח מכוח חוק מיסוי מקרקעין.

במסגרת תיקון 190 חלה רפורמה בחוק מיסוי מקרקעין אשר מחייב את מרבית המוכרים נדל"ן במס שבח. מאז הרפורמה החישוב הפך להיות מורכב ולעיתים עורכי הדין אינם מודעים לכל האפשרויות להקטנת גובה המס הנדרש.

אם מכרת דירה או כל נדל"ן אחר ושילמת מס שבח קיים סיכוי גבוה כי מגיע לך החזר מס!!!

החזר מס להורים לילדים עם לקויות למידה

זכויות

בשנים האחרונות הרבה ילדים מאובחנים עם לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז (ADD) ו/או היפר אקטיביות (ADHD) וילדיהם עברו ועדת השמה אשר קבעה שהילד זקוק למסגרת חינוך מיוחד יוכלו להנות מנקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.

חינוך מיוחד לצורך זכאות לנקודות זיכוי כראוי מוגדר בי"ס לחינוך מיוחד, גן לחינוך מיוחד וכיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל ("כיתה קטנה").

הורים לילדים הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל לקות למידה חמורה במיוחד יהנו גם מנקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה.

תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07"דינם כתלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. גם הורים לילדים אלו זכאים לנקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה.

ילדכם עבר ועדת השמה ולומד במסגרת מיוחדת? – קיים סיכוי גבוה שמגיע לך אלפי שקלים ממס הכנסה.

סיום תואר אקדמי

תזרים

סטודנטים שסיימו לימודים אקדמאים זכאים להקלה בתשלום המיסים בשנים הראשונות לאחר הזכאות לתואר.

בוגר תואר ראשון זכאי לנקודת זיכוי אחת בכל שנה, החל מהשנה הראשונה מתום השנה בה קמה הזכאות לסיום התואר ולמשך שלוש שנים. נקודת זיכוי שווה 2,580 ₪. ניתן לדרוש זכות זאת רטרואקטיבית משנת 2014 באמצעות הגשת דוח להחזר מס.

בוגרי תואר ראשון המחויבים בהתמחות כמו עורכי דין ורואי חשבון יכולים לבחור בין האפשרות לקבל את נקודת הזיכוי בתקופת ההתמחות במידה וזו מתחילה בשנה שלאחר סיום התואר הראשון או לדחותה לשנה שלאחר סיום ההתמחות וזאת מאחר ששכר המתמחה הרבה פעמים אינו מגיע לידי חבות במס.

בוגר תואר שני זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך שנתיים מתום שנת סיום הלימודים.

בוגר תואר שלישי בלימודי רפואה ורפואת שיניים זכאים אף הם לנקודת זיכוי על פי פקודת מס הכנסה למשך 3 שנים מסיום התואר ובסיומם עוד חצי נקודת זיכוי למשך שנתיים (סה"כ 5 שנים, 4 נקודות זיכוי במצטבר)

לימודי תעודה: גם בוגרי לימודי תעודה כמו הנדסאים, אך לא רק, שהיקף שעות הלימוד שלהם עומד על 1,700 שעותלימוד אקדמאיות זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך 3 שנים מהשנה שלאחר סיום לימודיהם.

סיימת לימודים משנת 2010 ואילך ? – מגיע לך כסף בחזרה!!!

bottom of page