top of page
  • iditgolriz

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - מענקי קורונה

להלן עיקרי תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021"- חבילת צעדים שתעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה כפי שפורסמה ביום חמישי על ידי ראש הממשלה ושר האוצר במסיבת עיתונאים.

מטרת התוכנית לתת ודאות וביטחון כלכלי לעצמאים, שכירים ועסקים המתמודדים עם השלכות משבר הקורונה. התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 - מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד

חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר בשבוע הבא ועל מנת לאפשר את ביצוע יתר התשלומים לזכאים בהקדם האפשרי, תובא התוכנית לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב.

אין צורך להגיש בקש למענק, זה נעשה באופן אוטומטי לכל מי שהגיש וקיבל מענק פעימה שניה.

תוכנית זו מהווה הרחבה משמעותית לתוכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר.

להלן עקרונות התוכנית:

רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

· הטבות בדמי האבטלה

דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%

ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים

תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021

הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)

· התאמת מנגנון החל"ת - קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. המהלך דורש חקיקה בכנסת .

· מענק הסתגלות - תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.

· תכנית ממוקדת תעסוקה

ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה- לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה

יעדים - קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה

הכשרת עובדים והשמתם- הגדלת היקף ההכשרות המקצועיות. שילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

· מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020 - עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקל. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

· מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים – עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל. המהלך דורש חקיקה בכנסת.

· · מענק סיוע לעסקים- עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:

עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:

§ עד 100 אלף שקל מחזור שנתי - 3,000 שקל

§ 100-200 אלף שקל מחזור שנתי – 4,000 שקל

§ 200-300 אלף שקל מחזור שנתי – 6,000 שקל

עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקל- 100 מיליון שקל- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקל (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

· מענק סיוע לעסק חדש- מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:

עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל

עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל


· מענק ארנונה- לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.


· הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התוכנית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

רישוי עסקים- הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי דורש הליך חקיקה.

נושאים נוספים

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות- משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים- משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.


2 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page