top of page
  • iditgolriz

מענק פגיעה ממושכתהיום (10/2/21) צריכה להיפתח אפשרות להגשת מענק פגיעה ממושכת. זהו מענק חד פעמי שמוגבל עד לסכום של 50,000 ₪.

הבחינה לזכאות מתחלקת בין שני סוגי עסקים: עסקים קטנים (עד 300,000 ₪ מחזור שנתי) ועסקים " "גדולים" (מחזור שנתי של 300,000 ₪ עד 400 מיליון ₪):


עסקים עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18,000 ₪ ועד 300,000 ₪:

תעשה בחינה של פגיעה במחזורים בתקופה מרץ – דצמבר 2020 בתוספת מענקי סיוע לעסק קטן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כלומר מרץ – דצמבר 2019.

  • אם הפגיעה היא מ 25%-40% - סכום המענק המגיע 3,000 ₪.

  • אם הפגיעה היא מ 40%-60% - סכום המענק המגיע 5,000 ₪

  • אם הפגיעה מעל 60% - סכום המענק המגיע 9,000 ₪.


לגבי עוסקים פטורים תבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 בתוספת מענקי סיוע לעסק קטן, בהשוואה לשנת 2019. לכן חשוב שמי שטרם דיווח את מחזור העסקאות שלו לשנת 2020 ימהר לעשות זאת, שכן ללא הדיווח לא יהיה זכאי למענק.

לגבי עסקים חדשים שנפתחו במהלך ינואר פברואר 2020:

מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקים בשל סיוע לעסק קטן בגין שנת המס 2020, יהיה זכאי למענק זה בגין פגיעה ממושכת. גובה המענק תלוי אם מדובר בעוסק מורשה או בעוסק פטור:

עוסק מורשה יהיה זכאי ל 4,000 ₪

עוסק פטור יהיה זכאי ל 3,000 ש"ח

עסקים "גדולים" בעלי מחזור שנתי מעל 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪

עוסק שהיה זכאי לפחות לשלושה מענקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות בגין שנת 2020, יהיה זכאי למענק זה בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שלו בשנת 2020, עד לתקרה של 50,000 ₪ ולא פחות מ 9,000 ש"ח.

החישוב יעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

60% מסך מענקי ההוצאות הקבועות שהעוסק קיבל מחולקים ב-5 (כלומר בסך כל המענקים שהיו) ואם מחזור עסקאותיו של העוסק לשנת 2019 עלה על סכום של 20 מיליון ש"ח, מחולקים ב-4


שלילת המענק

במקרים בהם המענקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות שיפרו את מצבו של העסק, ייתכן ויינתן מענה חלקי ואף יכולה להישלל הזכאות למענק.


עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכות בשנת 2020 בתוספת מענקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, שקיבל בגין שנת המס 2020, גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת המס 2019 – אינו זכאי למענק.


עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקים בשל השתתפות בהוצאות קובעות, שקיבל בגין שנת המס 2020, הינו בין 90%ל 100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – יהיה זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

152 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page