top of page
  • iditgolriz

מענק חזרה לעבודה


בוודאי אתם שומעים את הפרסומות ברדיו שביטוח לאומי מחלק מענק חזרה לעבודה למי שחזר לעבודה. פנו אליי מספר אנשים שביקשו לדעת אם הם זכאים למענק אז מצאתי לנכון לכתוב לכם כאן את כל המידע הדרוש כדי להבין אם מגיע לך מענק חזרה לעבודה.

תנאי זכאות

המענק ישולם למי שעונה על כל התנאים לזכאות:

  1. שולמו לך דמי אבטלה במשך 75 ימים לפחות

למי שחזר בין התאריכים 1/11/20 -31/1/21 ושולמו לו לפחות 75 ימים בין התאריכים 1/3/20-31/10/20.

למי שחזר בין התאריכים 1-28/2/21 ושולמו לו לפחות 75 ימים בין התאריכים 1/3/20-31/10/20 (מסלול 1) או 1/3/20-31/2/21 (מסלול 2)

למי שחזר בין התאריכים 1/3/21-30/4/21 ושולמו לו לפחות 75 ימים בין התאריכים 1/3/20-31/1/21.

בספירת הימים יכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה גם אם מדובר בתקופות לא רציפות.

5 ימי המתנה שלא שולמו לא נכללים בספירת 75 ימי אבטלה.

ב 75 הימים ניתן לכלול גם ימים בהם נתקבלו קצבאות הבאות: דמי לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמולי מילואים זאת בתנאי שצברת לפחות 25 ימי אבטלה.


2. חזרת לעבודה

חזרת לעבודה בין התאריכים 1/11/20-30/4/21 למשך 14 ימים לפחות.


3. לא עבדת במשך תקופה ארוכה

הכוונה היא כי לא היית מועסק בכלל כשכיר.


מי שחזר לעבוד בתקופה 1/11/20-31/1/21 - לא היה מועסק כשכיר בכלל בין התאריכים 18/8/20-31/10/20

מי שחזר לעבודה בתקופה 1/2/21-28/2/21 - לא היה מועסק כשכיר בכלל בין התאריכים 18/8/20-31/10/20 (מסלול 1) או 18/11/20-31/1/21 (במסלול 2).

מי שחזר לעבוד בתקופה 1/3/21-30/4/21 לא היה מועסק כשכיר בכלל בין התאריכים 18/11/20-31/1/21.


4. השכר החדש שלך נמוך מהשכר הקודם

השכר היומי החדש (ברוטו) שתרוויח נמוך יותר מהשכר היומי הקודם שהיה לך ואינו עולה על השכר היומי שעל פיו חושבו לך דמי האבטלה. המענק יחושב לפי השכר החדש.


מי שמקבל מענק למובטל העובד בשכר נמוך לא יהיה זכאי למענק חזרה לעבודה


סכום המענק

סכום המענק נקבע כאחוז מדמי האבטלה ומחושב לפי אחוז הירידה בשכר שלך.

סכום המענק המקסימלי - 200 ש"ח ליום.

הסכום המקסמילי ליום עבודה ומענק לא יעלה על 632 ש"ח ליום.


דוגמא לחישוב סכום המענק:

השכר לפיו חושבי דמי ביטוח לאומי - 10000 ש"ח ברוטו לחודש.

דמי אבטלה שקיבלתי - 5970 ש"ח

חזרת לעובדה בשכר של 7000 ש"ח לחודש (ירידה של 30% מהשכר הקודם)

תקבל מענק בגובה 30% מדמי האבטלה שלך כלומר 1791 ש"ח (5790*30%)

סה"כ משכורת + מענק יסתכמו לסך שלך 8791 ש"ח שהם גדולים מדמי האבטלה שתקבל אם לא תחזור לעבודה.


בנוסף המוסד לביטוח לאומי מעניק מענק מוגדל למי שחזר לעבודה בתקופה 1/2/21-30/4/21 למי שעומדת בתנאים הבאים:

  1. אתה זכאי למענק חזרה לעבודה.

  2. לא עבדת במשך תקופה ארוכה - לא היית מועסק בכלל בין התאריכים 24/9/20-31/1/21.

  3. שולמו לך דמי אבטלה במשך 130 יום ומעלה בין התאריכים 1/3/20-31/1/21.

ב 130 יום כאמור לא נכללים 5 ימי המתנה. כמו כן ניתן לכלול ב 130 ימים תקופות בהם קיבלת קצבאות לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה ומילואים בתנאי שצברת לפחות 50 ימי אבטלה.


סכום התוספת

מי שקיבל מענק חזרה לעבודה במשך 25-99 ימים - תוספת חד פעמית של 1500 ש"ח

מי שקיבל מענק חזרה לעבודה למשך 100 ימים ומעלה - תוספת חד פעמית של 3000 ש"ח.


אופן הגשת הבקשה למענק:

כדי לקבל את המענק יש לוודא שפרטי התעסוקה שלך מעודכנים בביטוח לאומי באזור האישי. במידה ויש פרטים לא מעודכנים יש לעדכן בקישור זה

לאחר מכן יש לשלוח את תלושי השכר שקיבלת ממקום העבודה שאליו חזרת בקישור זה.

המענק ישולם באופן רטרואקטיבי לאחר בדיקת הזכאות.

ניתן להגיש את המסמכים עד ליום 30/9/21.


20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page