top of page
  • iditgolriz

מענקי קורונה לחודשים מרץ- אפריל 2021אתמול נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מרץ-אפריל 2019. בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021 (ויושם כבר במענקי ינואר פברואר) סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.


בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ אפריל ניתן להגיש עד ליום ה-15 אוגוסט 2021.


כפי שנעשה במענקי ינואר פברואר, כדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים של מרץ-אפריל ב- 2019 וב- 2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה. בהתאם לכך, על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.


בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים מרץ אפריל 2021 (לפי סיכום הקבלות/ ספר פדיון יומי) ויצהיר האם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.


מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סוציאלי") – סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה למרץ אפריל 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עלה על 714 ש"ח. להגשת הבקשות ולפרטים נוספים


מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ - למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

• -עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.

• - 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.

• - 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, בין היתר:

• מחזור העסקאות בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪.

• מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.

• מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (כעת מרץ אפריל 2021) נמוך ממחזור העסקאות בינואר ופברואר 2020. להגשת הבקשות ולפרטים נוספים


10 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page